Accreditatie

VOORWAARDEN ACCREDITATIE

Om een beroep te kunnen doen op instellingsaccreditatie van de SAH-NOB dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • De nascholing wordt geörganiseerd door de Humo-academie, JBH-nascholing of door derden met medewerking van een huisarts aangesloten bij de HUMO-academie of JBH-nascholing.
 • De aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor de uitvoeringsdatum zijn ingediend via het daarvoor betreffende GAIA-formulier. inclusief het programma, (concept) presentatie(s) of abstract(s).
 • De aanvraag wordt digitaal ingediend.
 • De aanvraag voor de huisartsen wordt beoordeeld door de Perifeer AccreditatieMedewerker (PAM). Als de aanvraag voldoet aan de criteria van het ABC1 dan wordt accreditatie toegekend. Voor de andere professionals beoordeeld de betreffende beroepsorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria.
 • Per e-mail wordt u op de hoogte gesteld van de toekenning van het aantal (voorlopige) accreditatiepunten en het ID nummer in GAIA.
 • Na goedkeuring door de PAM dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de nascholing de definitieve presentatie(s) te zijn ingediend. Anders wordt geen definitieve accreditatie verleend.
 • Voor cursussen die door derden worden georganiseerd wordt € 295,- (incl. BTW) accreditatiekosten in rekening gebracht.
 • Elke accreditatieaanvraag is één jaar geldig.
 • De organisatie die de nascholing aanbied draagt er zorg voor dat de presentielijst(en) uiterlijk 4 weken na afloop van de nascholing is/zijn ingediend via e-mail a.wolbert@sah-nob.nl . Er kan gebruik worden gemaakt van onze presentielijst of er zelf een maken mits deze voldoet aan de voorwaarden.
 • Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de presentielijst worden de accreditatiepunten in het persoonlijke dossier in GAIA bijgeschreven.

Criteria voor nascholingen in het algemeen

Criteria voor inhoud

 • De onderwerpen maken deel uit van het basistakenpakket van de huisarts
 • De onderwerpen en leerdoelen zijn gericht op het realiseren van de uitvoering van het basistakenpakket
 • De inhoud sluit aan bij de actuele opvattingen over huisartsgeneeskundig handelen. Het beoordelingskader hiervoor wordt gevormd door, NHG-standaarden, literatuurbronnen en algemeen aanvaarde protocollen en consensus-leidraden.

Criteria voor onderwijskundige opzet

 • De leerdoelen zijn zodanig geformuleerd dat zowel voor de cursist als voor anderen duidelijk is welke eindtermen na het volgen van de crusus worden nagestreefd. Dit geldt ook voor de leerdoelen per cursusonderdeel.
 • Per onderdeel is de werkvorm omschreven en deze kan effectief geacht worden om het gestelde leerdoel te bereiken. Programma's zijn voorzien van een toets, of bevatten andere vormen van evaluatie van de leerwinst (bijv. vormen van reflexie op de leerdoelen).
 • Er zijn mogelijkheden voor follow-up d.z.w. activiteiten die de transfer bevorderen door de praktische veranderingen als gevolg van de verworven kennis en vaardigheden in een ander verband aan de orde te stellen.

Criteria voor uitvoering

 • Organisatoren houden zich aan de CGR voorwaarden

Algemene opmerking bij afwijzing

 • De aanvrager heeft de vrijheid de scholing wel te organiseren maar deze scholing zal dan niet worden geplaatst op de regionale IA-nascholingsagenda, omdat het door de regionale IA-instelling niet is geaccrediteerd.

 

Stichting Accreditatie Huisartsenzorg Noord-Oost-Brabant
CRKBO Geregistreerde instelling